SEVESO - Sistem upravljanja bezbednošću

 

Prema Pravilniku o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa, HBIS GROUP Iron & Steel d.o.o Beograd, ogranak Smederevo se prepoznao kao seveso operater višeg reda. U skladu sa statusom seveso postrojenja HBIS GROUP Iron & Steel d.o.o Beograd, ogranak Smederevo je uspostavio Sistem upravljanja bezbednošću (Safety management System).

 

Pored toga, izrađena su sledeća dokumenta: Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa. Ova dva dokumenta sadrže procenu rizika, mere prevencije i mere zaštite od hemijskih udesa. Takođe, definisan je sastav ekipa koje učestvuju u odgovoru na udes, kao i postupak pri odgovoru na udes za različite scenarije. U toku 2019. godine napravljena je brošura za obaveštavanje javnosti (stanovništva i firmi u okruženju) u vezi sa seveso postrojenjem, pod nazivom "Značaj prevencije i pravilnog postupanja u zaštiti od hemijskog udesa".

 

- Brošura "Značaj prevencije i pravilnog postupanja u zaštiti od hemijskog udesa".