Laboratorije

Sektor Laboratorije čine dve Službe, Služba za hemijska ispitivanja i Služba za mehaničko-metalurška ispitivanja, deluje kao izdvojen i potuno nezavisan sektor u  HBIS GROUP Serbia Iron & Steel  d.o.o. Beograd.
 
Laboratorije su akreditovane u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006 od strane Akreditacionog Tela Srbije - ATS od  2014. godine, a već tri godine kroz redovna nadzorna ocenjivanja od strane ATS-a potvrđuje kompetentnost za obavljanje poslova ispitivanja, koja su data kroz Obim akreditacije.
 
Akreditovane su metode za fizička i hemijska ispitivanja goriva i maziva, hemijska ispitivanja metala i  mehanička i metalografska ispitivanja metalnih materijala.
 
Dobijanjem sertifikata o akreditaciji, Laboratorije su potvrdile da aktivnosti ispitivanja obavljaju tako da ispunjavaju zahteve ovog međunarodnog standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006. Uspostavila je, primenjuje i održava sistem menadžmenta u skladu sa područjem delatnosti. Kvalitet rezultata obavljenih ispitivanja dokumentuje kroz svoju politiku kvaliteta, sisteme, procedure, tehnološke instrukcije i radna uputstva za upravljanje kvalitetom.
 
Sektor Laboratorije je u stanju da svoje klijente uveri da su rezultati obavljenih ispitivanja pouzdani i da je ispitivanje izvršeno na kompetentan način. Sva oprema koja se koristi u laboratorijama za ispitivanje je etalonirana.
 
Potvrđivanje kompetentnosti ispitivanja, Laboratorije ostvaruje kroz nepristrasno i nezavisno ocenjivanje, dokazujući pri tom da poslove obavlja na stručan način i u skladu sa zahtevima standarda i uz stalnu mogućnost unapređenja svog rada.
 

Akreditacija laboratorija je najbolji put za merenje performansi laboratorija, kojom se utvrđuje njena bolja tržišna pozicija i omogućava međunarodno priznavanje tehničke kompetentnosti.