Kvalitet (Obezbeđenje kvaliteta)

 

 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd ( bivša Železara Smederevo d.o.o.) teži da bude lider u proizvodnji i isporuci visoko kvalitetnih proizvoda ističući se kao lider u industriji čelika, izgrađujući vrednosti, ostvarujući svetsku konkurentnost i obezbeđujući troškovno prihvatljive kvalitetne proizvode kroz razmatranje konteksta organizacije, zahteva i očekivanja zainteresovanih strana, podizanje svesti i kompetentnosti zaposlenih, unapređivanja efektivnosti i efikasnosti procesa, prepoznavanja rizika i prilika, usredsređenost na korisnika, poštovanje etičkih normi, stalno poboljšanje proizvodnog procesa i servis kupaca, poštovanje zakona i propisa što je u skladu sa kompanijskom Politikom kvaliteta.

Kompanija HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd sa pogonima u Smederevu i Šapcu poznati je proizvođač visokokvalitetnih toplovaljanih i hladnovaljanih proizvoda od čelika i belog lima. HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd ima visoko kvalifikovanu i profesionalno osposobljenu i obučenu radnu snagu, a investiranje u razvoj ljudskih resursa jedan je od najviših prioriteta menadžmenta. Kvalitet proizvoda predstavlja primarni fokus u svim delovima proizvodnog procesa u HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd.

Zahvaljujući stalnim poboljšanjima, kompanija HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd je postala lider u proizvodnji gvožda i čelika u regionu i Evropi.

Kvalitet proizvoda je jedan od poslovnih pokretača HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

Naše opredeljenje je da proizvodimo visokokvalitetne čelike prema međunarodnim standardima u skladu sa zahtevima naših korisnika kako bi ispunili njihova očekivanja i da se u svim sferama rada stalno poboljšavamo. HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd je sertifikovana od strane sertifikacionog tela SGS prema sledećim standardima:

• ISO 9001:2015 - integrisano za Smederevo i Šabac

• HACCP standard (Hazard Analyses and Critical Control Point) za proizvodnju belih limova

O doslednoj primeni zahteva standarda ISO 9001 i HACCP brinu svi zaposleni u Kompaniji a posebno QMS služba u sektoru Obezbeđenje kvaliteta. Sertifikat za Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 naša kompanija poseduje od decembra 1999. godine, a fabrika “Beli limovi" u Šapcu od novembra 1998. Ova dva sistema menadžmenta kvalitetom integrisana su u maju 2005.

U maju 2018. godine HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd je sertifikovana prema standardu ISO 9001:2015, čime je obezbeđen kontinuitet sertifikacije od 1999. godine.

Svake treće godine se radi resertifikaciona provera a svake godine nadzorna provera sistema menadžmenta kvalitetom.

Aprila 2005. godine fabrika u Šapcu je sertifikovana prema standardu HACCP za proizvodnju kalaisanog lima koji se koriste u industriji ambalaže za hranu.

U aprilu 2017. godine urađena je resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu HACCP što obezbeđuje validnost ovog sertifikata do aprila 2020. godine.

Osim sertifikata za sistem menadžmenta kvalitetom i za HACCP, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd poseduje i sertifikate za proizvode:

- Materijal za građevinarstvo- konstrukcioni materijali:

CE znak prema standardu EN10025:2004 izdat od TÜV NORD

- Materijal za kotlove i sudove pod pritiskom:

AD 2000-Merblatt W0 i PED 97/23/EC izdati od TÜV NORD

- Materijal za brodogradnju:

Lloyd's Register

DNV-GL

 

Deklaracije o osobinama TVT

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd je izdala Deklaracije o osobinama TVT određenih kvaliteta. Ove deklaracije o osobinama su izdate u skladu sa EU Regulativom br 305/2011, pod punom odgovornošću proizvođača. Performanse navedenih kvaliteta proizvoda su u skladu sa skupom deklarisanih performansi.

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd – izvoz

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd je u toku 2016. godine dostigla drugo mesto najvećih izvoznika iz Srbije. Visokokvalitetni proizvodi naše kompanije plasiraju se u velikom broju zemalja sveta, kao i u zemljama u okruženju. Zaposleni u HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd su posvećeni kvalitetnoj proizvodnji i našim ciljevima.

 

 

Proces Kontinualnog poboljšanja

Usvajajući politiku Kvaliteta, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd je potvrdila nameru da bude lider u proizvodnji i isporuci proizvoda visokog kvaliteta, i da se stalno poboljšava. Stalno poboljšanje u kompaniji se sprovodi kroz obuke zaposlenih, korišćenje iskustava - najboljih praksi u kompaniji i proces Kontinualnog poboljšanja. Brojni timovi za kontinualno poboljšanje – CI timovi u različitim celinama Kompanije rade na poboljšanjima u oblasti bezbednosti na radu, zaštite životne sredine, kvaliteta proizvoda, ispunjavanja zahteva kupaca, smanjenja troškova proizvodnje i povećanja produktivnosti.